logo
De cursusboeken van VCABOEK.NL voldoen voor 100% aan alle eindtermen zoals deze zijn vastgesteld door SSVV (Stichting Samenwerken Voor Veiligheid) en het Centraal College van Deskundigen.
 DOWNLOADS
 DISCLAIMER
Disclaimer VCABOEK.NL

De aansprakelijkheid van VCABOEK.NL BV (verder te noemen: VCABOEK.NL), van de personeelsleden van VCABOEK.NL en van de personen voor wie VCABOEK.NL verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, voor schade, mede daaronder begrepen gevolgschade (waaronder mede begrepen vertragingsschade, en winstderving), die aan haar toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

Alle (redactionele) informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen en/of instructies, is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld, maar VCABOEK.NL en auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. PBNA en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

VCABOEK.NL zal zich inspannen om de beschikbaarheid van haar website zo groot mogelijk te doen zijn alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen. Een storing met betrekking tot de website www.vcaboek.nl kan niet leiden tot schadevergoeding door VCABOEK.NL aan de wederpartij. VCABOEK.NL is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de website wordt verkregen.

Deze website en haar inhoud genieten bescherming uit hoofde van intellectuele eigendomsrechten. Alle merken, handelsnamen, auteursrechtelijk beschermde werken die te zien zijn op en/of octrooirechten die bestaan ten aanzien van deze website behoren toe aan VCABOEK.NL of haar toeleveranciers, tenzij anders is aangegeven. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VCABOEK.NL en/of haar toeleveranciers is het niet toegestaan de website, (delen van) haar inhoud en de daarop aanwezige intellectuele eigendomsrechten te gebruiken, te verveelvoudigen, openbaar te maken etc.

Deze website is bestemd voor eigen of intern gebruik door (potentiële) klanten. Het is slechts toegestaan de website te bekijken op een enkele computer en/of daarvan een enkele 'hard-copy' te printen.

Deze website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan (potentiële) klanten. VCABOEK.NL heeft de inhoud van de website met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan geen garanties geven met betrekking tot de aard, inhoud en/of het gebruik daarvan. VCABOEK.NL is nimmer aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt wordt door het gebruik van de website. Voor zover VCABOEK.NL op haar website 'links' heeft aangebracht c.q. aanbrengt naar websites van derden, geeft VCABOEK.NL geen garanties met betrekking tot de aard, inhoud en of het gebruik daarvan. VCABOEK.NL is nimmer aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt wordt door het gebruik van deze websites.

Het is niet toegestaan deze website te 'framen' en zonder schriftelijke toestemming te linken met andere websites.

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

VCABOEK.NL B.V.
Postbus 125
5490 AC
Sint-Oedenrode
e-mail info@vcaboek.nl

LEVERINGSVOORWAARDEN | DISCLAIMER | PRIVACY STATEMENT | CONTACT